اینورتر متصل به شبکه SMA

ميزان تابش حرارتي در ايران ( 2000 حدود ) مقدار قابل توجهي است. بعنوان مقايسه ميزان تابش حرارتي درآلمان بين (800 تا 1000) است كه تقريبا" نصف مقدار فوق مي باشد. با توجه به وسعت كشور، ميزان كل انرژي تابشي در ايران حدود (106*3.3) خواهد شد كه تقريبا" 13 برابر مصرف انرژي فعلي در كشور است.
لذا با توجه به اعداد و ارقام مستند فوق، واضح است كه سرمايه گذاري روي كاربرد انرژي خورشيدي دركشور ما عقلاني و منطقي بوده و بازگشت سرمايه را بهمراه خواهد داشت.
ايران داراي منابع معدني و انساني براي نوگرايي در زمينه انرژي و استفاده از سيستم هاي انرژي پايدار است. يكي از اين سيستم ها، سيستم مبتني بر استفاده از انرژي خورشيدي مي باشد. اين سيستم، بخصوص براي سرزميني مانند كشورما كه از نظر تشعشع حرارتي خورشيد غني مي باشد، از نظر اقتصادي و شمول كاربرد، داراي مزاياي زيادي است.
بر اساس تحقيقات انجام گرفته متوسط تابش حرارتي در ايران حدود day/m/19.23 MJ است كه اين مقدار درنواحي مركزي ايران بيشتر است. مضافا" به اينكه مدت وجود آفتاب در اين نواحي بيش از 7/7 ساعت( حدود 2800 ساعت در سال) است.