چراغ خیابانی Cree LED

درخواست تماس و ارسال اطلاعات از طریق اسکن QR Code

        
ردیفکد محصول توان مصرفی کاربردشار نوری چراغمدل LEDضریب توانضمانت
Product CodPower ( Watt )ApplicationLuminous FluxLED TypePower FactorGaanty
1KFJ-PC-4040چراغ خیابانی 4100 LMPower LED Cree0.9824 ماه
2KFJ-PC-5050چراغ خیابانی 5100 LMPower LED Cree0.9824 ماه
3KFJ-PC-6060چراغ خیابانی 6100 LMPower LED Cree0.9824 ماه
4KFJ-PC-8080چراغ خیابانی 8200 LMPower LED Cree0.9824 ماه
5KFJ-PC-100100چراغ خیابانی 10500 LMPower LED Cree0.9824 ماه
6KFJ-PC-120120چراغ خیابانی 12100 LMPower LED Cree0.9824 ماه
7KFJ-PC-150150چراغ خیابانی 15200 LMPower LED Cree0.9824 ماه