پروژه های شرکت کوشا فرآیند جنوب

 
سیستم خورشیدی
1238

سیستم خورشیدی

ممیزی و بهینه سازی
174

ممیزی و بهینه سازی

سیستم روشنایی
1238

سیستم روشنایی

 
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما97%
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما97%
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما97%
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما97%
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما97%
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما97%
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما97%
 • میزان پیشرفت پروژه100%
 • میزان رضایت مندی کارفرما95%