طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ برق

 • 1- دریافت و بررسی درخواست کارفرما

  درخواست کارفرما دریافت و طبق فرم هایی که توسط شرکت کوشا فرآیند طراحی و تولید نمونه است ، خواسته های کارفرما مورد بررسی قرار می گیرد . خواسته های کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و هماهنگی های لازم جهت بازدید از محل به عمل می آید .
 • 2- سایت ویزیت و بررسی محل اجرای پروژه

  به اتفاق نماینده فنی کارفرما و کارشناسان شرکت از سایت کارفرما بازدید به عمل آمده و برداشت اطلاعات انجام می گیرد . عومامل تاثیر گذار در قیمت و جزییات فنی مد نظر می باشند . نقشه های الکتریکال ، رنج تجهیزات و پارامترهای الکتریکال جمع آوری می گردد .
 • 3- بررسی سخت افزار مورد نیاز

  پس از سایت ویزیت لیست سخت افزار موجود تهیه و مطابق جدوالی که در اختیار کارفرما قرار می گیرد سخت افزار موجود از قبیل ترانسهای ولتاژ ، جریان ، سطح ولتاژ ، جریان و سایر پارامترها مورد بررسی قرار می گیرند . هدف از بررسی سخت افزار ، بررسی قابلیت های موجود در سیستم می باشد .
 • 4- بررسی زیرساخت شبکه نت و اینترنت

  جهت اتصال سیستم اندازه گیری به شبکه Lan و اینترنت نیاز به وجود زیرساخت مناسب می باشد و چنانچه این زیر ساخت وجود نداشته باشد واحد IT شرکت کوشا فرآیند مبادرت به تهیه و ارائه راهکار اجهت انتقال اطلاعات می نماید .
 • 5- ارائه پیشنهاد فنی مالی

  پس از بررسی های انجام شده توسط کارشناسان شرکت ، پیشنهاد فنی مالی تهیه و به کارفرما ارائه می گردد . مواردی مانند قیمت تجهیزات ، زمان نصب و راه اندازی و سایر موارد فنی و مالی در فرم پیشنهاد قیمت ارائه می گردد .
 • 6- عقد قرارداد ، نصب و راه اندازی

  پس از توافق به عمل آمده با کارفرما مطابق با برنامه زمان بندی عملیات نصب و راه اندازی شروع و کار به صورت فاز به فاز انجام می گیرد .
 • 7- تست ، آموزش پرسنل و تحویل موقت پروژه

  پس از پایان عملیات نصب و راه اندازی دوره تست آزمایشی شروع شده . بهره برداری در یک یا چند جلسه به نیروهای کارفرما آموزش داده می شود و پروژه به صورت موقت به کارفرما تحویل می گردد .
 • رفع عیب ، قرارداد پشتیبانی ، تحویل قطعی

  در صورتی که از طرف کارفرما ایراداتی در سیستم سخت افزار و یا نرم افزار گزارش گردد ، کارشناسان شکت در کوتاه ترین زمان نسبت به رفع اشکالات اقدام می نمایند . در صورت درخواست کارفرما قرارداد پشتیابنی منعقد و پروژه به صورت قطعی به کارفرما تحویل می گردد .