طراحی سیستم روشنایی Inddor & Outdoor

  • 1- دریافت و بررسی درخواست کارفرما

  • 2- سایت ویزیت و بررسی محل اجرای پروژه

  • طراحی و تهیه نقشه های اولیه

  • ارائه پیشنهاد فنی مالی اولیه به کارفرما

  • 5- اصلاح طرح اولیه و نهایی کردن پیشنهاد فنی مالی

  • 6- ارائه برنامه زمان بندی

  • 7- عقد قرارداد ، نصب و راه اندازی

  • 8- تهیه ، نصب و راه اندازی