درباره ما

پرسنل شرکت کوشا فرآيند جنوب

حسین ذاکری زاده

کارشناس سیستم های مانیتورینگ

061-32235300 داخلی 104


راضیه زارعیان

متصدی امور دفتری و پیگیری پروژه

0613-2236300 داخلی 105


مهتا جوانی

متصدی امور مالی و اداری

061-3226300 داخلی 101


حبیب اله دباس زاده

متصدی کارگاه سیم پیچی و تعمیرات الکتروموتور

061-32224997


رضا فروتن منش

مدیر عامل و کارشناس طراحی و اجرای سیستم های خورشیدی

061-32236300 داخلی 106


ما چطور کار میکنیم؟

لیوان قهوه مصرف شده
865

لیوان قهوه مصرف شده

بطری هایپ مصرف شده
496

بطری هایپ مصرف شده

لیوان چای مصرف شده
236

لیوان چای مصرف شده

ساعت کار انجام شده
1238

ساعت کار انجام شده

آمار کارهای انجام شده توسط شرکت

اجرای سيستم های برقی
248

اجرای سيستم های برقی

مشاوره سيستم های روشنايی
248

مشاوره سيستم های روشنايی

مشاوره و آناليز پروژه خورشيدی
248

مشاوره و آناليز پروژه خورشيدی

تهيه و نصب سيستم خورشيدی
248

تهيه و نصب سيستم خورشيدی